همایش نگار

کمیته علمی

مهندس جلال ابوالحسنی
معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی

دکتر نوید خیاط
مهندسین مشاور مهاب قدس

دکتر محمد هادی داودی
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر مهدي درخشندی
انجمن ژئوتکنیک ایران
دکتر حسن رحیمی
دانشگاه تهران

دکتر علي رئیسی

دانشگاه تهران
مهندس حسن شنطیا
شرکت مهندسی مشاور یکم
دکتر نادر عباسی
موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

دکتر كورش قلعه
شرکت جنوب سازه

دکتر علي قنبری
دانشگاه تربیت معلم کرج

دکتر محمد موحدان
موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

مهندس هادی میرابوالقاسمی
مشاور آب خاک تهران
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )